Справочник врача 21

Поиск по медицинской литературе


Абразия геология
Сильно проявляются на территории городов и суффозионно-просадочные явления. Просадочными свойствами на территории г. Ижевска обладают верхнечетвертичные аллювиальные и субаэральные отложения (супеси, суглинки) распространенные на большей территории города. Абразии на территории города подвержены незащищенные укреплениями берега Ижевского пруда. С каждым годом этот процесс уменьшается, так как строительство набарежной сокращает открытые участки берегов [7]. На территории города из экзогенных процессов можно выделить аккумуляцию в долинах рек. Многие малые реки сильно заилены, текут в собственных наносах, не способны к переносу крупных частиц. Лишь Позимь и Иж разливаются в половодье и откладывают материал на пойме. Список использованной литературы: [1] Генеральный план. Комплексная оценка территории Ижевска 1:200000 [2] Геоморфологическая карта Ижевска 1:200000 [3] Звонкова Т. В. Прикладная геоморфология. М.: «Высшая школа», 1970. – С. 273. [4] Осипова В. И., Медведева О. П. Москва. Геология и город. М.: Московские учебники и Картолитография, 1997. – С. 395. [5] Палиенко Э. Т. Поисковая и инж. геоморфология. Киев: «Высшая школа», 1978. – С.200. [6] Под ред. Стурмана В.И. Природопользование и геоэкология Удмуртии. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 384 с. [7] Рысин И.И. География Удмуртии. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2006. – С.176 УДК 911.2:551.4 ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫЕ КАМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ АРГУТ (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ) Мельничук Любовь Владмировна, Дьякова Галина Сергеевна, Останин Олег Васильевич (г. Барнаул, Алтайский государственный университет, melnichuk.lubov@mail.ru, galinabarnaul@mail.ru, ostanin_oleg@mail.ru) Ключевые слова: гляциально-мерзлотные каменные образования, каменные глетчеры, каменные потоки, бассейн реки Аргут, Республика Алтай Keywords: glacial and permafrost rock formations, rock glaciers, rock flow, river basin Argut, Altai Republic В конце XX – начале XXI века проблема изменений климата в сторону глобального потепления приобрела особую ценность. Горное оледенение и многолетняя мерзлота зависят от климата и реагируют на малейшие его изменения. В ряде регионов мира наблюдается таяние многолетней мерзлоты и горного оледенения, что приводит к аридизации ряда территорий. В пределах криолитозоны сосредоточены большие запасы природных ресурсов нашей страны [4]. В гляциально-мерзлотных каменных образованиях сконцентрировано большое количество пресной воды, они являются более устойчивыми к потеплению климата, чем ледники. К данным объектам относятся каменные глетчеры и каменные потоки. Каменные глетчеры известны уже более 100 лет, но во многих районах они до сих пор не выявлены. В данной области нет единой классификации каменных глетчеров. Длительное время изучением гляциально-мерзлотных каменных 127... [стр. 127 ⇒]

Тема 5. Екзогенні (зовнішні) геологічні процеси Землі 1. Які саме геологічні процеси відносяться до екзогенних? 2. Поясніть зв’язок і протиріччя між ендогенними та екзогенними геологічними процесами? Як це відображається на формуванні рельєфу Землі? 3. Поясніть, що таке “денудація”? 4. Типи звітрювання. Будова кори звітрювання. Як утворюється родючий ґрунт? 5. Опишіть еолові процеси. Що таке „дефляція” і „коразія”? Яка різниця між дюнами і барханами? 6. Наведіть приклади еолового походження порід. Чим вони відрізняються або виділяються? 7. Що таке „ерозія”, „русловий” та „нерусловий стік”? Що таке „базис ерозії”? 8. Як побудована річкова долина? Що таке „меандри” і як вони утворюються і змінюються? 9. Що впливає на асиметричне походження перерізу річкової долини? Наведіть приклади. 10. Що таке „гірський сель”? Які фактори приводять до його утворення? Як попередити утворення селю ? 11. Як формується морський берег? Що таке „абразія”? 12. Які геологічні процеси пов’язані з абразією? Засоби боротьби з абразією. 13. Які морські відклади утворюються в літоральній, мерітовій та абісальній зонах Світового океану? Яке вони мають значення в господарчій та інженерній діяльності людини? 14. Охарактеризуйте наслідки зледенінь планети. Назвіть породи, які утворилися під час зледеніння і опишіть їх географічне розповсюдження. 15. Яке значення має поняття “снігова висота” (“снігова лінія”)? Що із цим пов’язано? 16. Де виникають льодовики? Чим зумовлений їх рух? Що таке “морена” і “флювіогляційні відклади”? 17. В чому полягає геологічна роль людини? 18. Які антропогенні процеси приводять до осідання земної кори? Як це впливає на будівництво? 19. Поясніть походження таких термінів: “елювій, “делювій”, “пролювій”, “алювій”, „ілювій”?... [стр. 6 ⇒]

Технологічні системи охоплюють складні галузі міського господарства з інженерною технологією: водопостачання, каналізація, тепло-, електро- і газопостачання, громадський транспорт, телебачення, телефон, телеграф, пошта, зовнішнє освітлення, санітарне очищення територій й утилізація відходів життєдіяльності населення і виробництва. До експлуатаційних належать системи, що забезпечують задовільний технічний стан міського господарства їхня функція полягає в підтриманні в нормальному стані й експлуатації об’єктів житлового фонду, вулично-дорожньої мережі, системи зелених насаджень загального користування. До захисних належать системи міського господарства, що виконують функції із захисту міського середовища від стихійного лиха. У процесі проектування і забудови міст плануються заходи з інженерної підготовки території: загальні (вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод тощо) і спеціальні (інженерний захист від затоплення і підтоплення територій, боротьба з яругами, зсувами, обвалами, карстом, осідальністю, мулистими накопиченнями, захист від абразії, сельових потоків, сніжних лавин, відновлення порушеної території гірничими та відкритими виробками, териконами, золошлаковідвалами, полігонами), які визначаються відповідно до прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов, впливу сейсмічних явищ, характеру використання і планувальної організації території. Загальні та спеціальні заходи визначають на основі інженерно-будівельної оцінки території з їхньої цілковитої узгодженості. На особливу увагу заслуговує організація зовнішнього освітлення міських територій. Правильно влаштоване вечірнє штучне освітлення сприяє безпеці руху транспорту і пішоходів на міських вулицях і площах; освітлення територій мікрорайонів дає змогу безпечно користуватися внутрішньомікрорайонними тротуарами, проїздами і садами; освітлення міських парків, садів, бульварів і скверів створює сприятливі умови для прогулянок у вечірній час, а підсвітлення зелених насаджень у поєднанні з добре обміркованим цікавим підбором дерев, кущів і квітів – красиві вечірні ландшафти. Мережа об’єктів міського господарства тісно пов’язана з планувальною структурою міста. Усі види міського господарства мають просторові зв’язки із 18... [стр. 18 ⇒]

Розділ 2. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 2.1. Заходи з інженерного захисту міських територій Техногенне навантаження на геологічне середовище в Україні є значно вищим, ніж в сусідніх країнах. Ситуація ускладнюється тим, що майже 90% територій країни має складні інженерно-геологічні умови, які обмежують вибір ділянок для будівництва і потребують додаткових витрат на її освоєння й інженерну підготовку. Це, зокрема, такі небезпечні процеси, як абразія, зсуви, карсти, підтоплення, підроблювальні території, просідання грунтів, сейсміка. Просідання ґрунтів виявлено на 75% території України, а в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Вінницькій областях вони поширені практично на всій їхній території. Понад чверть території країни, перш за все Вінницька, Волинська, Хмельницька області, потерпають від проявів карстових процесів у відкритій формі. У зоні ризику впливу землетрусів силою від 7 до 9 балів знаходяться понад 80 населених пунктів на площі 45 тис. гектарів (АР Крим, Закарпатська, Одеська і Чернівецька області), а майже 50 міст і селищ розташовані на підроблювальних територіях у зв’язку з видобутком вугілля та інших корисних копалин. Негативні природні і техногенні процеси спостерігаються на берегових смугах завдовжки 2,7 тис. кілометрів навколо Чорного й Азовського морів, що призводить до руйнування майже 60% берегів. Значна частина територій опинилася в зоні впливу несприятливих наслідків чорнобильської катастрофи (1986). Понад 41 тис. км2 території України були забруднені радіонуклідами, майже 46 тис. гектарів лісу характеризується підвищеним рівнем радіації і вилучені з виробництва. Зона відчуження навколо ЧАЕС радіусом 30 км є об’єктом постійного моніторингу. Потенційно небезпечні з погляду техногенних аварій і екологічних катастроф території займають більш як третину площі України, на якій живе дві третини її населення. Надзвичайна екологічна загроза виникає через невирішеність питання щодо збереження й утилізації рідкісних промислових відходів, значна частина яких накопичується у 2,5 тис. споруд, що заповнені вище від проектної позначки і перебувають у незадовільному технічному стані. 28... [стр. 28 ⇒]

Солоні озера поширені на земній кулі зонально. Більшість із них знаходиться в степах, напівпустелях, пустелях від нижнього Дунаю на заході до Тихого океану на Далекому Сході. Реліктові озера, до яких надходить велика кількість прісної води, характеризуються меншою солоністю (Каспій), а вода таких озер як Ладозьке й Онезьке, які знаходяться в зоні з вологим кліматом, за складом близька до дистильованої. Геологічна діяльність озер виявляється в руйнуванні, перенесенні та акумулюванні осадового матеріалу. Руйнівна діяльність озер подібна до роботи моря, тільки інтенсивність її набагато менша. В озерах, як і в морях та океанах, водні маси рухаються у вигляді вітрових, припливних і відпливних хвиль та течій. У великих озерах (Каспій, Арал, Байкал, Онезьке) вітрові хвилі іноді сягають 2 – 3 м. Як і в морях вони виконують абразивну роботу, яка залежить від складу гірських порід берегів. Давні кристалічні породи руйнуються менше, ніж осадові. Абразія виявляється і на штучних водоймах. Акумулятивна діяльність озер залежить від їх водного режиму, ступеня мінералізації води, розміру, особливостей рельєфу і клімату. Цими чинниками визначається співвідношення механічних, хімічних і органічних осадів, які формуються в озерах. Осади прісних озер мають механічне та органічне походження, солоних — хімічне. В прибережній частині прісноводних озер накопичуються галька, пісок, далі від берега — глина, озерний мергель. У міру заростання озера на дні формується шар органічного осаду — сапропель, а біля берегів — торфовища. З часом сапропель ущільнюється і переходить у викопний стан — утворюється сапропеліт. Для льодовикових озер характерне чергування піщаних та глинистих шарів. Це так звані стрічкові глини. У солоних озерах переважають хімічні осади. Влітку внаслідок випаровування води випадають кристали солей. Найбільш поширені хлориди, рідше — сульфати і ще рідше — карбонати. В деяких озерах Тибету, Непалу, США відкладається бурá (в їх живленні беруть участь термальні води). Хімічні та органогенні осади озер — цінна сировина для хімічної, харчової та інших галузей промисловості. Грязі озер використовують у медицині. В озерах лісо-лучної зони поширені сапропелітові відклади. Потужність їх досягає 20 м і більше. У разі заболочування озер сапропеліти вкриваються торфами. Викопні сапропеліти представлені викопним сапропелевим вугіллям та горючими сланцями. Якщо в... [стр. 68 ⇒]

— Галечниковый материал в подрусловых карстовых полостях. Может формироваться на месте или поступать в них из руслового аллювия [Соколов, 1962; Максимович, 1963]. Встречается до глубины 100 м от поверхности [Bogli, 1978]. ГАРМА. — Местное назвоние морских пещер на известняковых побережьях Далматии. Вырабатываются дифференциальной абразией и коррозией [Roglic, 1974]. Хорв. — garma. ГЕЙЗЕРМИТ. — Конические образования с углублением в верхней части на полу пещеры высотой и диаметром от неск. см до неск. м. Образуются восходящими струями термальных вод или капиллярной водой. Иногда являются результатом газлифта — подъема воды, пересыщенной растворенными газами [Hill, Forti, 1986]. Син.: сталагмит гейзеровый. Англ. — geysermite. ГЕЛИГМИТ. — Эксцентрик, растущий на полу пещеры [Hill, Forti, 1986]. Англ. — heligmite. ГЕЛИКТИТ. — 1. Ветвящийся сталактит [Щукин, 1980]. 2. Пещерное образование, напоминающее сталактит, но причудливо изогнутое и скрученное [ТСАГТ]. 3. Эксцентрик, растущий на своде полости и не подчиняющийся в своем росте силе тяжести. Обычно сложен кальцитом или арагонитом, но может состоять из других минералов [Hill, Forti, 1986]. Англ. — helictit, excentric; нем. — Heliktit. ГЕНЕРАЦИЯ НАТЕКОВ. — Термин, применяемый для определения временной последовательности образования отдельных форм натеков или их групп в процессе заполнения пещеры [Hill, Forti, 1986]. Англ. — flowstone generation; нем. — Sintergeneration. — ГЕОГРАФИЯ КАРСТА. — Раздел географии, изучающий физико-географические особенности карста, его распространение, значение в жизни и экономике страны [ТК]. ГЕОМОРФОЛОГИЯ КАРСТА. — 1. Отрасль геоморфологии, занимающаяся изучением развития рельефа, происходящего под влиянием карстового процесса [Канев, 1983]. 2. Направление геоморфологии, изучающее строение, происхождение, историю развития, современную динамику рельефа территорий, сложенных растворимыми в воде породами [Вахрушев, 1987]. ГЕОСИСТЕМА КАРСТОВАЯ. — 1. Природно-территориальный комплекс, в формировании которого системообразующую роль выполняют карстовые процессы, определяющие специфику всех свойств карстового ландшафта. В структурной организации Т.к. выделяются уровни: планетарный (карстосфера, карстовый пояс, к. материк), региональный (к. страна, к. провинция), локальный (к. область, к. район), топологический (к. местность, к. урочище, к. фация) [Воропай, Андрейчук, 1985]. 2. Система выработанных в растворимых породах элементов (объектов-явлений). Элементы Г.к. возникли на разных этапах развития тел растворимых пород в определенных стратиграфических горизонтах и гидродинамических зонах, претерпели те или иные преобразования и перемещения относительно границ материнского тела и земной поверхности и имеют морфологические особенности, размеры, взаимоотношения, определяющие структуру системы [Цыкин, 1987]. Син.: система карстовая. 27 ГЕОСПЕЛЕОЛОГИЯ. — 1. Раздел спелеологии, изучающий возникновение, развитие и современное состояние карстовых полостей как составной части карстового ландшафта [Trimmel, 1968]. 2. Раздел спелеологии, занимающийся изучением геологии пещер. Слагается из данных о вмещающих породах и их влиянии на морфологию пещер и о пещерных отложениях [Маруашвили, 1985]. 3. Изучает коренные породы, пещероформирующие процессы, их геохимию, отложения, полезные ископаемые, микроклимат, эволюцию и возраст пещер [Горбунова, Максимович, 1987]. [стр. 17 ⇒]

М.: Наука, 1965. С. 62—66. Горбунова К.А. Пещеры гидратации / / Пещеры. Пермь, 1978. Вып. 17. С. 51—63. Горбунова К.А. Морфология и гидрогеология гипсового карста. Пермь, 1979. 94с. Горбунова К.А„ Максимович Н.Г. Основные направления развития спелеологии // Проблемы изучения, экологии и охраны пещер. Киев, 1987. С. 33—37. Гуменский Б.М. Основы инженерной геологии для строителей железных дорог. Л.: Недра, 1969. 197 с. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: ГИЗ иностр. и нац. словарей, 1956. Т. I—IV. 699, 779, 555 и 683 с. Девдариани А.С. О сосредоточении стока в карстовых массивах / / Специальные вопросы карстоведения. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 85—91. Денисах С. И. Антропогенный карст Подолья // География и природ, ресурсы. 1984. N 4. С. 152—154. Дзенс-Литовский А.И. Морская абразия, ее типы и формы // Тр. лаборатории гидрогеол. проблем. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 12. С. 113—124. Дзенс-Литовский А. И. Соляной карст СССР, гидрогеологические закономерности его развития и географические районы распространения // Общие вопросы карстоведения. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 80—104. Дзенс-Литовский А. И. Соляной карст СССР. Л.: Недра, 1966. 167 с. Дмитриев В.Е. Оледенение пещер как часть гляциосферы Земли / / Карст Дальнего Востока и Сибири. Владивосток, 1980. С. 40—48. Докучаев В. В. Геологическое описание Нижегородской губернии. СПб., 1886. Долгушин И.Ю. Карстовые явления в пределах Алдано-Тимптонского междуречья // Тез. докл. на совещании по изучению карста. М., 1956. Вып. 14. С. 10—12. Долгушин И.Ю. Геоморфология западной части Алданского нагорья. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 206 с. Дорофеев Е.П., Лукин B.C. Карстовые мульды оседания в северной части Соликамской депрессии // Вопр. карстоведения. Пермь, 1969. Вып. 1. С. 121—126. Дублянский В.Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма. Л.: Наука, 1977а. 182с. Дублянский В.Н. Проблема спелеоге-неэа / / Вопросы общего и регионального карстоведения. М.: Изд-во МГУ, 19776. С. 36—57. Дублянский В.Н. Основные задачи инженерной спелеологии // Ииж. геология. 1980. N 1. С. 3—11. Дублянский В.Н., Вахрушев Б. А. Крупномасштабное геоморфологическое картографирование горного карста / / Опыт картографирования карста. Владивосток, 1987. С. 13— 24. Дублянский В.Н., Илюхин В.В. Путешествия под землей. М.: Физкультура и спорт, 1981. 151 с. Дублянский В.Н.. Илюхин В.В. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР. М.: Наука,1982.137 с. Дублянский В.Н.. Кикнадзе Т.З. Гидрогеология карста альпийской складчатой области юга СССР. М.: Наука, 1984. 128с. Дублянский В.Н., Клименко В. И., Вахрушев Б.А., Илюхин В.В. Карст и подземные воды горных массивов Западного Кавказа. Л.: Наука,1985. 149 с. Дублянский В.Н., Кропачев А.М. К проблеме эндогенного карста // Карст Дальнего Востока: Науч. и практ. значение карстол. исслед. Владивосток, 1981. С. 64—71. Дублянский В.Н., Ломаев А.А. Карстовые пещеры Украины. Киев: Наук. думка. 1980. 179 с. Дублянский В.Н., Шипунова В.А., Дуб-ллнская Г.Н. К проблеме формирования корроэионно-эроэионных полостей / / Пещеры. Пермь, 1986. N 21. С. 12—17. Дублянский Ю.В. Геологические условия формирования и моделирование гидротермокарста: Автореф. дис. канд. геол.-минерал. наук. Пермь, 1987. 26с. [стр. 146 ⇒]

Он называет эту цивилизацию «Высшей Цивилизацией» или Цивилизацией Овна. Он обнаружил следы технологии отрезания огромных камней от скальных массивов, подобные применявшимся в Египте в районе Асуана, где в гранитных карьерах добывали огромные блоки для сооружения обелисков. Там до сих пор лежит незаконченный обелиск длиной 42 метра и весом примерно в 1150 тонн. Считается, что время его изготовления относится к 1500-1400 годам до н.э. Он обнаружил следы неизвестной нам технологии плавки базальта (очень крепкой породы) до мягкого пластичного состояния, а иногда и изменения структуры и химического состава камня, и прожигания сквозных отверстий в камнях. Он показал дороги из природного камня, неизвестно куда ведущие, а также рассказал о древней дороге в тайге Амурской области, сложенной из огромных стволов деревьев, сохранившеюся только из-за вечной мерзлоты. Всё дело в том, что такие по диаметру деревья в той местности не встречались совершенно и были из времени тёплого климата. Рассказал он и о существовании около с. Шереметьево древнего подземного города со странным каналом, теперь уже засыпанным, ведущим к пустоте в горе; подземного лабиринта, облицованного лиственницей; и укреплённого пункта на скале с двойным рвом и двойным валом; а также затопленном старинном городе в 15-20 км от с. Журавлёвка. Много о чём удивительном и сенсационном поведал Михаил Васильевич Ефименко в книге «Наш Вавилон». Почитайте о неизвестных фактах нашего прошлого, которое не спешат обнародовать, не пожалеете. Я приведу только часть главы 6 этой сенсационной книги. Называется она «Вавилон великих»: «Если этот заголовок вызовёт недоумение, то только в силу сложившейся привычки считать любые другие районы планеты родиной цивилизации, но вот недавний пример: в 2001 году Международная Славянская Академия организует экспедицию в Приморье на поиск следов «Уссурийской протоцивилизации». Это означает, что вопрос не нов, а во-вторых, был известен из каких-то источников или по приметам. Если уж это известно в далёком Санкт-Петербурге, то нам на месте всё виднее и понятнее. Из всех находок той экспедиции хочется упомянуть то, что невозможно опровергнуть – о технических признаках существования другой, более ранней цивилизации и которую по уровню развития по сравнению с нами следует считать Высшей. Там в 80-х годах были найдены остатки неизвестных сооружений, а экспедиция отдала их в лабораторию строительных материалов, ответ из которой был довольно неожиданным: образец состоял из крупных обломков муассанита – минерала карбида кремния, причём содержание его в образце было не менее 70% от массы образца. Необходимо добавить, что искусственный карбид кремния используется как абразив, так как по твёрдости уступает только алмазу, но в природе муассанит встречается реже алмазов. Приморье оказалось не единственным районом, где можно увидеть подобные находки – в Хабаровском крае в посёлке Тыр существовала стена, остатки которой ещё наверняка можно найти. Так вот эта стена была сложена из кирпичей синего цвета – цвета муассанита, т.е. карбида кремния. По рассказам жителей посёлка кирпичи были крепкие как железо, и пошли на постройку у жителей печей. Итак: из крепчайшего и редчайшего минерала у нас были созданы фундаменты и огромная стена непонятного назначения, и это только то, что попалось и стало известным. Каким же огромным уровнем технического развития нужно обладать, чтобы из такого минерала и искусственного камня делать обычный строительный материал. Для меня, как строителя и архитектора, такой факт – явление исключительной важности, но попробуйте в нашем обществе эгоистичного равнодушия найти ещё таких же, озадачившихся этим специалистов по строительству или проектированию, и почему эти находки не заинтересовали никого из здесь живущих – загадка для меня не меньшая, чем результат лабораторных анализов. Попробовал разузнать о наличии у нас составляющих этого минерала, и оказалось, что с углеродом проблем не было: месторождений угля и графита у нас достаточно, кремний в чистом виде имеется на Сахалине в виде осадочной породы под названием диатомит. Не получалось другого – технология изготовления бетона из муассанита нам неизвестна, а ссылаться на якобы утрату секрета технологии, как иногда принято в оправдание, глупо, ибо такие дела нашей цивилизацией не выполнялись никогда. Вторая причина обоснованности отказа от идеи принадлежности к этому производству нашей цивилизации – это транспортная проблема, так как вести диатомит с Сахалина в Приморье и в Приамурье было не на чём, да и некому, кроме Цивилизации Высших. Необыкновенные строительные материалы встречаются у нас довольно часто и даже в огромных объёмах. Для примера можно назвать мощные стены неизвестных сооружений на горе Шаман напротив с. Нижнетамбовское на Амуре, возведённые как монолитнобетонные из материала, напоминающего искусственный камень. Эти стены могли выполняться методом послойной наливки, точно так же, как мы выполняем заливку бетоном опалубки. Только, видимо, застывание этого строительного материала происходило очень быстро, и потому опалубка могла и не понадобиться, или следы её стёрлись, могли и осыпаться. Примеры быстрого твердения строительных материалов будут ещё показаны, а стены выглядят слишком ровными, чтобы сказать утвердительно об их естественном происхождении. Наличие в далёком прошлом искусственных строительных материалов подтверждается находками совершенно необычных изделий, которые имеют разницу в материалах и в назначении, в зависимости от мест находки. Первая группа образцов была найдена в районе Камчатки на реке Пенжа, вторая группа – на севере Хабаровского края. Все они привезены из геологических экспедиций ещё в прошлом веке и являются случайными, не связанными с целью экспедиций, и спасибо любопытным геологам за подаренную возможность прикоснуться к великому прошлому нашего края и всего Дальнего Востока, и хочется этот интерес передать и другим любопытным. Группа из двух камней, привезённых из района Камчатки является частью большой коллекции, хранящейся в г. Магадане. С них и начну описание. Камни имеют светло-серый цвет, плотную структуру и очень мелкие по фракции составляющие образцов. Сразу отчётливо видно, что изделие выполнено, скорее всего, на устройстве типа гончарного круга: даже донышко плоское, характерное для элементов, формируемых... [стр. 11 ⇒]

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ Ф.Н. Манасян Научный руководитель доцент Л.К. Кудряшова Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия В Западно-Сибирском регионе в нефтегазодобывающей промышленности остро стоит вопрос вовлечения в разработку нетрадиционных ресурсов нефти. В основном добыча и разработка ведется на давно изученных территориях, но со временем запасы иссекают. Поэтому изучение палеозойских отложений в Томской области актуально в наше время. Перспективы нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири подтверждаются новым геологическим материалом и открытием многочисленных скоплений нефти и газа. Этот интерес не угасает еще и потому, что появляются новые положительные результаты на объектах, считавшихся малоперспективными или бесперспективными для поиска залежей в осадочном чехле. Кроме того, появляются новые геологические обобщения и концепции, объясняющие механизм генерации, флюидомиграции и образования залежей УВ в доюрских породах [1, 2]. В настоящее время на территории Западно-Сибирской провинции в палеозойских отложениях открыто более 50 месторождений нефти и газа, непромышленные притоки нефти и нефтепроявления зафиксированы более чем на 100 площадях [3]. Поэтому рассмотрим, как происходило формирование доюрских образований, перспективных для поисков залежей углеводородов. В позднем рифее вся территория ЗСП постепенно поднималась, превращаясь в выположенное плато. С началом венда происходит сводовое опускание всей территории ЗСП с образованием морских обстановок субплитного типа. При наличии трех фациальных поясов в пределах морской акватории есть уверенность в присутствии безрельефного дна. Здесь полностью отсутствуют обломочные отложения склонового типа. Даже в пределах континента наблюдается развитие тонкообломочных терригенных пород. То есть, к началу венда вся территория ЗСП была выровнена полностью. Средний кембрий начинается дифференцированным подъемом территории с формированием расчлененного горного рельефа в пределах суши (Ангарида) на юго-востоке, а также на крайнем западе (в пределах Урала). Поэтому здесь образовывались и сохранились лагунные, соленосные осадки в виде крупной полосы. Развитие последней носит унаследованный платформенный характер (с начала рифея). К позднему ордовику сформировался уже настоящий эпиконтинентальный бассейн с четкой внутренней фациальной зональностью. Здесь отсутствует типичная ундаформа. По размеру это крупнейший бассейн, выходящий далеко за рамки современных границ ЗСП. Особенностями фациальной модели начала силурийского периода является наличие вулканического острова в пределах фондоформы и троговой зоны. Присутствие последней указывает на особенный тектонический и палеогеографический характер: отсутствие притока терригенных осадков в бассейн со стороны континента и очень низкий (до низменности) рельеф лагунно-пойменных зон на востоке ЗСП. К концу нижнего девона появилось уже четыре острова в пределах относительно глубоководной зоны бассейна. Их развитие изменило облик морского бассейна, а их роль в распределении фациальных обстановок стала определяющей. Особенностью Западно-Сибирского моря в раннем девоне является присутствие огромной карбонатной платформы на западе. Это результат жизнедеятельности многочисленных морских бентосных сообществ, живших в условиях крайнего морского мелководья в течение 26 млн. лет. Относительно самостоятельной является карбонатная платформа (ундаформа) и в центре ЗСП, окруженная со всех сторон глубоководными обстановками. Возможно, вулканические острова, расположенные именно здесь, явились субстратом, на котором появились первые органогенные постройки раннего девона. Развитие карбонатной платформы продолжается и в среднем девоне. Распространение «ундаформных» обстановок демонстрирует возможные размеры крайнего мелководья в среднедевонскую эпоху. Здесь надо признать разновозрастность всего комплекса среднедевонских осадков и крайне мелководной ундаформы в частности. Ведь образование ее проходило в течение 22 млн. лет. Чтобы определить ее внутреннюю биостратиграфическую и фациальную структуру, необходимы не только детальные (детальнее яруса) палеонтологические, но и биоседиментологические и биофациальные исследования. Морской бассейн в пределах ЗСП в пермском периоде не отличался разнообразием обстановок. Это было прибрежное мелководье (береговая клиноформа) с образованием достаточно разнообразных пород: глинистокарбонатных и глинисто-кремнистых.. Образовавшиеся к средине пермского периода горные системы (высотой до 1 км) были разрушены к началу триаса агентами поверхностной абразии (речные системы, агрессивная воздушная среда, прибойно-приливная деятельность, дожди, ливни-цунами и др.). Что касается перспектив нефтегазоносности палеозоя, то по результатам испытания в пределах Западной Сибири они связаны с несколькими объектами: 1 – карбонатные комплексы венда; 2 – рифовые системы силура-карбона; 3 – высокоуглеродистые карбонатные фации венда-среднего карбона; 4 – активные зоны флюидомиграции в унаследованных (с палеозоя) инверсионных тектонических поднятиях. [стр. 286 ⇒]

Кроме того, антропогенное увеличение главного газообразного биогенного вещества должно повлиять на состояние сельского хозяйства и лесоводства. Эти представления С. Аррениуса намного опережали его время и чрезвычайно актуальны в наши дни. Необходимо отметить, что на явление, ныне называемое парниковым эффектом газообразных примесей атмосферы, впервые указал в 1824 г. французский ученый Ж. Фурье, а в 1861 г. английский физик Дж. Тиндалл открыл, что подобно водяному пару молекулы СО2 экранируют инфракрасное излучение. Это геофизическое свойство углекислого газа не является, однако, его единственным глобальным рычагом воздействия на биосферу. О других сопоставимых качествах СО2, таких как удобрительный и антитранспирационный эффекты, говорится в главе "Живое вещество". Ж. Реклю (1830—1905) - автор труда "Земля и люди. Всеобщая география", вышедшего в период с 1876 по 1894 гг. в девятнадцати томах, — обосновал необходимость бережного отношения к природным силам и естественным ресурсам и прозорливо писал о том, что «полная гармония на поверхности нашей планеты не установится до тех пор, пока все люди не образуют всеобщего союза мира и справедливости». В течение первых десятилетий XX в. обеспокоенность ученых растущим хищническим использованием природных ресурсов и быстрым ухудшением окружающей среды стала причиной появления экологически ориентированных организаций. В частности, в 1908 г. президент США Т. Рузвельт после проведения в Белом доме специальной конференции создал Национальную комиссию по охране природных ресурсов. В 1913 г. в Берне по инициативе швейцарского зоолога П. Саразина была проведена первая Международная конференция по охране природы, что свидетельствовало о серьезном намерении ученых защищать природные экосистемы и биологическое разнообразие Земли от натиска цивилизации. В 1922 г. английский геолог Р. Шерлок опубликовал книгу "Человек как геологический агент". В ней подробно рассмотрены антропогенные изменения в литосфере. Горные разработки представлены как антропогенная денудация, а образование отвалов — как антропогенная аккумуляция. К первой отнесено и истирание дорог при движении транспорта. Р. Шерлок указал на различные виды антропогенного нарушения режима подземных вод, их истощение при открытой добыче полезных ископаемых и при ирригации, на антропогенное изменение деятельности рек, на подпруживание озер и создание других видов водохранилищ, на оседание местности при понижении горизонтов подземных вод (водопонижение), на стимулированное человеком усиление или ослабление абразии. Он отметил, что создание человеком новых горных пород (кирпич, стекло, фарфор, шлак и др.) остановит разрушительные процессы. Общая экология Лекция 3 Охрана природы в России. Основные проблемы взаимодействия... [стр. 9 ⇒]